::Assessment van medewerkers

Doel

We zijn er al lang van overtuigd dat activiteiten pas goed (kunnen) worden uitgevoerd indien de ingezette medewerkers over adequate competenties beschikken. Vragen in dit kader zijn dan ook vaak: "welke taken moeten worden uitgevoerd en welke competenties zijn hiervoor nodig?" en "beschikt deze functionaris ook over de benodigde competenties?" (zie: Competenties en competentiemanagement).

Adviezen kunnen bovendien vaak pas worden verstrekt na een doorlichting van de huidige situatie. Het gaat bij assessments dan ook vaak om vast te stellen welke knelpunten spelen, zowel wat betreft processen als met medewerkers.

Soms heeft een manager behoefte aan een oordeel (second opinion) over de huidige situatie en het functioneren van zijn afdeling, een proces en/of zijn medewerkers.

Er bestaan gespecialiseerde bureaus die de persoonlijkheidskenmerken van een (potentiële) medewerker kunnen toetsen. Het Bureau biedt echter een assessment vanuit inhoudelijke kennis van het vakgebied.

Uitgangspunten

De assessment van een medewerker wordt uitgevoerd op basis van rol/functie- en competentieprofielen voor de betreffende rol of functie. Indien een dergelijk profiel niet beschikbaar is, wordt dit eerst opgesteld (zie: competentiemanagement).

Daarna kan worden onderzocht of een medewerker over de benodigde competenties beschikt.

Aanpak

Op basis van gesprekken met de medewerker en zijn ervaringsprofiel wordt vastgesteld of de medewerker voor de huidige of eventueel nieuwe functie/rol beschikt over de vereiste:

 • motivatie
 • attitude
 • persoonlijke competenties
 • vaktechnische competenties
 • business competenties
 • kennis
 • ervaring

Hierbij wordt aangetekend dat deze assessment zich niet richt op de persoonlijkheidskenmerken van de betreffende medewerker. Hiervoor wordt verwezen naar daarvoor gespecialiseerde bureaus.

Naast een gemotiveerd oordeel over 'de geschiktheid' van de medewerker voor de huidige of nieuwe functie of rol, wordt advies gegeven over:

 • de aanbevolen loopbaan-richting
 • het ontwikkelen van competenties
 • het opdoen van kennis
 • het opdoen van ervaring