::Outsourcing van de ICT

Doel

Veel organisaties staan voor de beslissing om ICT-activiteiten uit te besteden of hebben dat al gedaan. In de laatste situatie kan sprake zijn van een herbezinning op de outsourcing of zijn er aanleidingen om de uitbestede activiteiten opnieuw aan te besteden (einde contract of gewenste transitie van leverancier).

Steeds zou moeten gelden dat de (te realiseren) outsourcing optimaal rendement voor de business oplevert. Dit vereist een gedegen voorbereiding van de outsourcing of transitie van leverancier.

Uitgangspunten

Het uitbesteden van ICT vormt een twee-eenheid met het inhuren van ICT-diensten van een externe leverancier.

Veel outsourcingsdeals mislukken doordat men zich dit niet bewust is. En bovendien doordat de outsourcing onvoldoende is voorbereid. Het gaat hier om:

  • wat willen we, en onder welke condities, uitbesteden (sourcing strategie)
  • welke diensten willen we inkopen en welke eisen hieraan worden gesteld
  • welke eisen worden gesteld aan de leverancier(s)

 

Vervolgens is een gedegen leveranciersselectie en contractering aan de orde.

Aanpak

Voor de voorbereiding van outsourcing wordt bij voorkeur eerst een sourcing strategie opgesteld. Daarna kan de realisatie van de outsourcing starten. Voor het volledige outsourcingstraject wordt de volgende standaard fasering gehanteerd.

Modellen

Bij het opstellen van een sourcing strategie wordt naast een standaard aanpak die is ontwikkeld op basis van eigen ervaringen ook gebruik gemaakt van ISPL, een (internationaal erkende) aanpak voor het voorbereiden en managen van outsourcing.

Voor het afbaken van de percelen die voor outsourcing in aanmerking komen, wordt een uitgebreide analyse uitgevoerd. Hierbij komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

  • met welk doel wordt een perceel uitbesteed? (denk aan: kosten, kwaliteit, continuïteit)
  • welk concreet rendement wenst men met de uitbesteding van het het perceel te bereiken?
  • welke organisatorische en technische knelpunten kunnen bij uitbesteding worden geïdentificeerd?
  • welke risico's worden met uitbesteding geïdentificeerd en hoe kunnen deze worden verminderd of zelfs geëlimineerd?
  • met welke kosten moet men bij uitbesteding rekening houden?

Het opstellen van SLA's vormt de basis om in de toekomst adequate diensten te krijgen, i.c. diensten die de business nodig heeft en aan de eisen voldoen. Dit blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig. Het Bureau hanteert daarom hiervoor een standaard aanpak.

In de praktijk blijkt de keuze voor 'een verkeerde' leverancier regelmatig de oorzaak dat outsourcing niet aan de verwachtingen voldoet.

Voor het selecteren van 'de beste' leverancier wordt het onderstaande model gehanteerd.

Ervaring

Ir. Johan C. Op de Coul heeft over ISPL ook een boek geschreven (zie: Boeken).