::Recente publicaties

Johan Op de Coul publiceert regelmatig in vakbladen en op het Computable Topic Outsourcing.

Onderstaand volgt een overzicht van recent gepubliceerde artikelen. U kunt deze artikelen zo gewenst downloaden.

Johan heeft bij de Computable Topics Outsourcing en Business Cases zijn opinie gepubliceerd dat business cases en de ROI van outsourcing zowel vanuit een bedrijfsfinancieel perspectief als vanuit een bedrijfsmatig perspectief kunnen worden opgesteld.

De bedrijfsmatige (i.c. meer kwalitatieve) overwegingen zijn vaak belangrijker dan uitsluitend de bedrijfsfinanciële!

Door te klikken op deze link kunt u het gehele artikel downloaden.

Of zie op wwww.computable.nl: het Topic Outsourcing.

Johan Op de Coul is als expert verbonden aan de Topics Outsourcing en Business Cases.

Wie heeft het probleem?

Opinie op het Computable Topic Outsourcing, maart 2009.

Waarover?

Een opinie dat samenwerken met en investeren in een leverancier een noodzakelijke voorwaarde is om de gewenste dienstverlening te krijgen.

Samenvatting

Indien een leverancier niet de gewenste dienstverlening realiseert, wordt al snel de schuld bij die leverancier gelegd. Daarbij wordt bij structurele afwijkingen al snel 'gezwaaid' met het contract en gedreigd met boetes.

Als je de onderkende problemen analyseert, ontstaat vaak een genuanceerder beeld: in 'slechts' 50 procent van de gevallen ligt 'de schuld' inderdaad bij de leverancier. Maar in even zoveel gevallen moet de klant-organisatie hand in eigen boezem steken en ligt 'de schuld' bij hen. Maar ook al ligt 'de schuld' bij de leverancier, dan lost het zwaaien met contracten en dreigen met boetes op zich niets op! De leverancier moet in de positie zijn om de problemen op te lossen en soms zelfs worden ondersteund bij het oplossen van de problemen. Dat vraagt om een nauwe samenwerking met en investeren in de leverancier. Want: wie heeft het probleem?

Klik deze link om het artikel te downloaden.

Pro-actief beheer van de informatievoorziening

Vaktechnisch artikel in de Checklisten Informatiemanagement (VNU), ter publicatie in juni 2009

Waarover?

Een vaktechnische beschouwing over pro-actief beheer van de informatievoorziening.

Samenvatting

De laatste jaren is de aandacht van het ICT-management en de vakbladen vooral gericht op outsourcing. Het beheer van de informatievoorziening is daarbij wat uit het zicht verdwenen. Steeds meer organisaties ervaren dat dit beheer nog steeds noodzakelijk is en misschien wel belangrijker is geworden nu van outsourcing sprake is. In dit artikel wordt uitgelegd hoe pro-actief beheer vanuit een bedrijfskundige invalshoek gestalte kan krijgen. De noodzaak van pro-actief beheer wordt daarbij geschetst en de uitwerking daarvan, gebaseerd op vijf pijlers, wordt gepresenteerd. Deze vijf pijlers betreffen:

  • een adequate ICT-governance
  • expliciet benoemde processen en taken
  • een beheerorganisatie waarin de taken expliciet zijn belegd bij competente medewerkers
  • beheerinformatie, zoals statusinformatie en documentatie
  • het daadwerkelijk realiseren van pro-actief beheer

De in dit artikel gepresenteerde ideeën zijn een verdere ontwikkeling en actualisering van hetgeen Johan Op de Coul reeds in het boek 'Beheer van de informatievoorziening, een bedrijfskundige benadering' in 2006 (uitgegeven bij Samsom) heeft geschreven.

Klik op deze link om het artikel te downloaden.